727e588c5be6e95c273a543d1269fb75_Header-1360x420-Location-1360-c-90

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Trang web này và các trang liên quan (gọi chung là "trang web") giúp cho việc hiển thị thông tin chung về khách sạn, do khách sạn Caravelle quản lý. Khi truy cập và sử dụng trang web này, Quý khách đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện dưới đây, vui lòng đọc kỹ phần trước khi tiếp tục. Khách sạn Caravelle có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc loại bỏ những điều khoản này bất cứ lúc nào cũng như thay đổi các dịch vụ được mô tả trong trang web bất cứ lúc nào và không cần thông báo hay chịu trách nhiệm nào về sự thay đổi. Vui lòng cập nhật định kỳ các điều khoản. Nếu Quý khách tiếp tục sử dụng và/hoặc truy cập vào trang web này khi có sự thay đổi về chính sách và / hoặc điều kiện sau đây đồng nghĩa là Quý khách chấp nhận sự thay đổi đó.

TỔNG QUÁT VỀ SỬ DỤNG TRANG WEB
Quyền sử dụng chỉ dành cho cá nhân và nội bộ. Trừ khi có quy định khác, trang web là dành cho cá nhân và chỉ sử dụng nội bộ. Trang web thiết kế, văn bản và đồ họa, và việc lựa chọn và sắp xếp các yếu tố đó đều có bản quyền và được bảo vệ bởi luật bản quyền trên toàn thế giới và điều khoản hiệp ước. Trừ trường hợp được cho phép rõ ràng trên trang web, trang web và các tài liệu có thể không được sao chép, sửa đổi, xuất bản, tải lên, đăng, truyền tải, hiển thị, thực hiện, tái sản xuất, xuất bản, giấy phép, chuyển nhượng, hoặc bán bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ được tìm thấy trên trang web này hoặc phân phối bất kỳ cách nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Caravelle và bị pháp luật nghiêm cấm, và có thể dẫn đến hình phạt dân sự và hình sự nghiêm trọng. Người vi phạm sẽ bị truy tố đến mức tối đa có thể. Trừ khi có quy định rõ ràng trong tài liệu này, Caravelle không nhận hay ngụ ý cho Quý khách bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu hoặc trao đổi thông tin bí mật.

Trong phạm vi tối đa theo luật cho phép, Caravelle không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ hậu quả tổn hại trực tiếp, đặc biệt, gián tiếp nào (bao gồm nhưng không giới hạn, tổn hại do: mất lợi nhuận, hoặc mất thông tin, gián đoạn kinh doanh, thương tích cá nhân, mất quyền riêng tư, không đáp ứng bất kỳ nhiệm vụ nào (bao gồm đức tin tốt hay chăm sóc hợp lý, sơ suất, và mất tiền bạc hoặc mất đồ vật nào) phát sinh bên ngoài hoặc bên trong bất cứ cách nào liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web, ngay cả khi Caravelle biết, hay nên biết về khả năng thiệt hại như vậy. Nếu Quý khách không hài lòng với bất cứ phần nào của trang web hoặc với bất cứ điều khoản nào, cách giải quyết duy nhất của Quý khách là ngừng sử dụng trang web. Các giới hạn nêu trên, việc loại trừ và tuyên bố sẽ được áp dụng trong phạm vi tối đa theo pháp luật quy định, ngay cả nếu cách giải quyết không đạt mục đích cần thiết.

Bản quyền và độc quyền thông tin quyền.
Trang web có thể có lỗi kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy hoặc thiếu sót nào đó, Caravelle có quyền thay đổi, chỉnh sửa và / hoặc cải tiến trang web cũng như đối với các dịch vụ và chương trình được mô tả trong web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Trang web này có chứa tài liệu tham khảo và các nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại, công nghệ, sản phẩm, quy trình hoặc các quyền sở hữu khác của khách sạn Caravelle và / hoặc các bên khác. Quý khách không được cấp giấy phép hoặc quyền sử dụng nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại, công nghệ, sản phẩm, quy trình và các quyền sở hữu khác của khách sạn Caravelle. Sự tái sản xuất hoặc lưu trữ các tài liệu thu được từ các trang web này được quản lý bởi luật pháp Việt Nam.

Tất cả các logo khách sạn Caravelle và tên sản phẩm, dịch vụ là các thương hiệu của Caravelle. Bất kỳ sự sao chép hoặc sử dụng nội dung của trang web này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của khách sạn Caravelle là bị cấm tuyệt đối.

Liên kết đến các trang web khác
Các trang web liên kết trên trang web này không thuộc sự kiểm soát của Caravelle và Caravelle không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web liên kết hoặc bất kỳ liên kết nào bên trong một trang web liên kết. Caravelle có quyền chấm dứt bất kỳ liên kết hoặc liên kết các chương trình bất cứ lúc nào. Caravelle cung cấp liên kết như vậy chỉ là một tiện ích cho Quý khách. Caravelle không xác nhận, kiểm tra hoặc xác nhận bất kỳ thông tin, chương trình, công ty, hoặc các sản phẩm trên các trang web mà nó liên kết. Nếu Quý khách quyết định truy cập bất kỳ trang web của bên thứ ba liên quan đến trang web này thì Quý khách hoàn toàn chịu rủi ro riêng mình.

Trường hợp tranh chấp
Bất kỳ tranh chấp phát sinh nào từ (hoặc) liên quan đến trang web sẽ được điều chỉnh bởi và được hiểu và thực thi theo đúng luật pháp Việt Nam,  các hợp đồng đã ký phải được thực hiện hoàn toàn tại Việt Nam và theo pháp luật Việt Nam.

Không chấp nhận các hành vi sử dụng trái pháp luật hoặc bị cấm
Như là một điều kiện của việc sử dụng của Quý khách đối với việc truy cập trang web, Quý khách bảo đảm với Caravelle rằng sẽ không sử dụng trang web cho bất cứ mục đích trái pháp luật hoặc bị cấm bởi những điều khoản này. Bạn không thể sử dụng trang web bằng bất cứ cách nào có thể gây tổn hại, gây quá tải hay gây ảnh hưởng tới sự vận hành của Caravelle hoặc gây trở ngại đến việc sử dụng của những người khác đối với trang web. Bạn không được lấy hoặc cố lấy bất cứ thành phần hoặc thông tin nào không được cung cấp có chủ đích bởi Caravelle dưới mọi hình thức.

Thỏa thuận chung
Quý khách cam kết không có sự liên doanh, hợp tác, quan hệ lao động, hoặc cơ quan môi giới nào tồn tại giữa mình và khách sạn Caravelle, đây là một bản thoả thuận cho việc sử dụng của trang web. Các quyền lợi không được cấp cho Quý khách ở đây được bảo vệ bởi khách sạn Caravelle.